Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2017. április 03.
Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2017. április 03.

DUNAÚJ-SIKER KFT.

Általános Szerződési Feltételek vállalkozási szerződéshez

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a DUNAÚJ-SIKER KFT. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/C, cégjegyzékszám: 07-09-014782, adószám: 14367768-2-07), mint Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött megrendelésnek és vállalkozási szerződésnek. A szerződés Vállalkozó és Megrendelő részéről történő aláírása egyben jelen ÁSZF-ben foglaltak teljes körű elfogadását jelenti.

1.1. Vállalkozó ajánlati kötöttséget vállal az ajánlat keltétől számított 10 naptári napos időtartamra.
1.2. A szóbeli megállapodások, ígéretek, amelyeket az értékesítő vagy Vállalkozó más munkatársa tesz Vállalkozó nevében, kizárólag abban az esetben jelent kötelezettséget a Vállalkozó részére, ha azt a Vállalkozó és a Megrendelő közösen írásban rögzítik.
1.3. A felmérési, termékspecifikációs és egyéb dokumentumokban leírtak csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azok nem mondanak ellent az ÁSZF-ben foglaltaknak.
1.4. A Vállalkozó kizárólag a vállalkozási szerződésben szereplő munkafeladatok elvégzésére köteles.

2.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részletes írásbeli vagy szóbeli igénye alapján térítésmentesen ajánlatot készít. Amennyiben felek az ajánlat elkészítéséhez helyszíni felmérést tartanak szükségesnek, úgy Megrendelő köteles a helyszíni felmérés díját az alábbiak szerint Vállalkozó részére megtéríteni, mely megrendelés esetén a vállalkozói díjba beszámításra kerül.

 • Dunaújváros közigazgatási határain belül DÍJTALAN!
 • Dunaújvárostól számított 15km-ig Bruttó: 2.500 Ft
 • Dunaújvárostól számított 50km-ig Bruttó: 5.000 Ft
 • Dunaújvárostól számított 80km-ig Bruttó: 10.000 Ft
 • Dunaújvárostól számított 80km-felett egyéni megállapodás alapján.

2.2. Az ajánlat a Megrendelő részletes írásbeli vagy szóbeli igénye, vagy a 2.1. pontban írt helyszíni felmérés alapján tartalmazza, a megrendelt termék és szolgáltatás díját; nettó és bruttó (ÁFA-val növelt) összegét. Valamint a fizetési feltételeket, szerződéskötés esetén várható vállalási időtartamot (naptári hét).
2.3. Megrendelés tartalmazza a Megrendelő adatait, a megrendelés tárgyát, Megrendelő nyilatkozatát az ajánlatban foglaltak elfogadásáról. Megrendelő kötelezettségvállalását, az ajánlatban írt vállalkozói díj 30 %-ának előleg jogcímén, a megrendelés aláírásakor készpénzben, vagy 3 napon belül átutalással történő kifizetéséről, továbbá Vállalkozó nyilatkozatát a megrendelés elfogadásáról.
2.4. Amennyiben helyszíni felmérésre nincs szükség, vagy azt a Megrendelő nem igényli akkor a megrendelés a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül. Ebben az esetben az adatok megfelelőségéért Vállalkozót felelősség nem terheli.
2.5. Felek az ajánlat és helyszíni felmérés alapján (amennyiben volt) véglegesítik a műszaki paramétereket, a szállítási határidőt, a vállalkozási díjat és vállalkozási szerződést kötnek.
2.6. Amennyiben a helyszíni felmérés vagy ismételt felmérés alapján a 2.3. pontban írt megrendeléshez képest a vállalkozói díjban legalább 10%-ot meghaladó változás áll be, mely alapján Megrendelő vagy Vállalkozó a vállalkozói szerződést nem kívánja megtartani, úgy a Megrendelő által megfizetett helyszíni felmérés díja Vállalkozót illeti, míg a Megrendelő által fizetett előleget Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásbeli bejelentését követő 8 napon belül visszafizetni.

3.1. A Megrendelő megrendelheti az ajánlat elkészítéséhez a Vállalkozótól a helyszíni felmérést, amelyért Vállalkozó a 2.1. pont alapján felmérési díjat számít fel Megrendelő részére.
3.2. Amennyiben a Megrendelő nem rendeli meg Vállalkozótól a helyszíni felmérést, úgy Vállalkozó a Megrendelő által, hozzá írásban eljuttatott adatok vagy szóban megbeszéltek alapján készíti el ajánlatát, és megrendelés esetén annak alapján gyártja le a megrendelt termék(ek)et. A Megrendelő által megadott adatok hibájából eredő károkért minden felelősség Megrendelőt terheli.
3.3. A felmérési díjat a Megrendelő a felmérés megkezdése előtt köteles megfizetni. Amennyiben Megrendelő a termék(ek)et megrendeli Vállalkozótól, úgy Vállalkozó a befizetett felmérési díjat levonja a vállalkozói díjból.
3.4. A felmérés előre egyeztetett időpontjában a Megrendelő köteles a munkaterületet bejárásra és felmérésre biztosítani. Amennyiben a felmérés a Megrendelőnek felróható okból csak részlegesen végezhető el vagy teljesen meghiúsul, és ezáltal további felmérésre van szükség (pl.: a felmérés a beépítés helyszínének nem megfelelő készültségi foka miatt nem végezhető el), a Vállalkozó jogosult a 2.1. pont szerinti felmérési díjat ismételten felszámítani, amely díj a Megrendelőt terheli. Az ismételt felmérés díját Vállalkozó nem vonja le a vállalkozói díjból.
3.5. Megrendelő új építésű épület esetén köteles átadni a Vállalkozó részére az alábbi dokumentumokat, legkésőbb a felmérés megkezdésének időpontjáig:

 • Érvényes kiviteli terv részét képező alaprajzot.
 • Homlokzati részletterveket.
 • Mindazt az információt, ami a beépítés rétegrendjéhez, vagy egyéb homlokzati elemek elhelyezéséhez kapcsolódik, mely a beépítést vagy a méreteket befolyásolhatja.
 • Amennyiben rendelkezésre állnak, úgy a nyílászárókra vonatkozó csomóponti rajzokat.

3.6. A szerződéskötés előtt, a helyszíni felmérést követően a Megrendelő minden olyan változásról köteles írásban értesítenie a Vállalkozót, ami a felmért beépítési állapot megváltozását eredményezheti, ennek hiányában Vállalkozó nem felel az esetleges méreteltérésekből eredő problémákért.

4.1. A szerződés csak abban az esetben hatályos, ha az alábbi 3 feltétel maradéktalanul teljesül:

 • Megrendelő által saját kezűleg aláírt szerződés.
 • Megrendelő által írásban elfogadott végleges műszaki tartalom (termékspecifikáció, műszaki dokumentációk).
 • Vállalkozó pénztárában befizetett, vagy Vállalkozó bankszámláján jóváírt előleg.

4.2. Minden esetben a vállalkozási szerződés mellékletét képezi a termékspecifikáció, mely a megrendelt termékek végleges műszaki paramétereit tartalmazza részletesen.
4.3. A vállalkozási szerződés aláírásával Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, értelmezte és elfogadta.
4.4. A vállalkozási szerződés aláírásával Megrendelő elfogadja a vételárat, műszaki tartalmat, így a későbbiekben méreteltérésekre, műszaki tartalomra vonatkozó reklamációval nem él, és Vállalkozóval szemben erre alapítva semmiféle igényt nem támaszthat.
4.5. Amennyiben Vállalkozó által elvégzett helyszíni felmérés történt, úgy minden méreteltérésből eredő felelősség és következmény Vállalkozót terheli. Kivételt képez, ha felmérést követően módosítás történt az adott épületen és ez összefügg a megrendelt termékek méretezésével és beépíthetőségével.

5.1. Vállalkozó a szerződés hatályba lépése után legfeljebb 2 nappal, írásban adja meg a vállalt teljesítési időpontot.
5.2. A vállalkozói szerződés megkötését követően Megrendelő álltal kért bármiféle módosítás a teljesítési időpont, és az ár megváltozását vonhatja maga után. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban közli a módosítási igény határidőre és/vagy árra gyakorolt hatását. Amennyiben a Megrendelő írásban megrendeli a módosítást, úgy a módosított feltételek hatályba lépnek, a felek a vállalkozói szerződést módosítják a megváltozott feltételeknek megfelelően.
5.3. A vállalkozási szerződés megkötését követően szerződő Felek, a köztük létrejött szerződést kölcsönös megegyezéssel módosíthatják a következő feltételekkel:

 • Változtatásokat csak írásos formában lehet közölni. A változtatás lehet módosítás vagy pozíció lemondás.
 • A változtatások esetén a Vállalkozó felmerülő költségeit Megrendelő megtéríti a következők szerint:
  • Változtatás a gyártáselőkészítés előtt és alatt a változtatással érintett tétel(ek) nettó szerződött érték 5%-a.
  • Amennyiben a Gyártás megkezdődött a változtatással érintett tétel(ek) nettó szerződött érték 80%-a Gyártás befejeződött a változtatással érintett nettó szerződött érték 100%-a.

6.1. A szerződéstől az alábbiak figyelembe vételével bármelyik fél elállhat.
6.2. A Megrendelő, elállása esetén köteles a Vállalkozó részére megtéríteni az elállással okozott kárt. Ilyen kárnak minősül különösen a legyártott termék, illetve beszerzett anyag ára, valamint az előkészítéshez kapcsolódó munkabér és egyéb költségek. A Vállalkozó jogosult a kártérítési igényét a visszafizetésre kerülő előlegből történő levonással érvényesíteni az alábbi feltétellel: Vállalkozó a Megrendelő részére részletező kalkulációját megküldi, melyet Megrendelő köteles 2 munkanapon belül véleményezni, majd kölcsönös jóváhagyást követően a kártérítés érvényesíthető. Amennyiben Megrendelő 2 munkanapon írásban nem véleményezi és juttatja le Vállakozó részére a kalkuláció jóváhagyását, úgy Vállalkozó kártérítési igényét elfogadja. Amennyiben a megfizetett előleg a felmerült kárt nem fedezi, a Megrendelő köteles a kár teljes rendezéséhez szükséges különbözetet Vállalkozó számára az írásban jelzett elállástól számított 8 napon belül megfizetni. Vállalkozó jogosult a kárigényét jogi úton érvényesíteni. A kártérítési összeg számítása a 5.3. pont alapján történik.
6.3. Vállalkozó szerződéskötéstől számított 7 munkanapon beül történő elállása esetén köteles a Megrendelő részére a már befizetett előleget visszafizetni.
Vállakozó a szerződéskötéstől számított 7 munkanapot követően történő elállása esetén, amennyiben részteljesítés nem történt, úgy köteles a Megrendelő részére a már befizetett előleget visszafizetni, továbbá ezen felül köteles kártérítést fizetni, mely összeg az elállással érintett termék(ek) nettó összértékének 5%-áig terjedhet.
Vállalkozó részteljesítést követően történő elállása esetén, a Vállalkozó a Megrendelő által befizetett előlegből a teljesített termék(ek) és/vagy szolgáltatások értékét levonhatja. A fennmaradó összeget a Megrendelő részére visszafizeti továbbá ezen felül köteles kártérítést fizetni, mely összeg az elállással érintett termék(ek) nettó összértékének 20%-áig terjedhet.

7.1. Megrendelő a termék(ek) megrendelését követő 3 naptári napon belül köteles az ajánlatban írt vállalkozói díj 30%-át előleg jogcímén megfizetni a szerződésben szereplő pénznemben.
7.2. Vállalkozó a befolyt előleg összegéről készpénz befizetés esetén a pénzügyi teljesítés napjával, vagy Vállalkozó bankszámláján történő jóváírásától számított 8 naptári napon belül, a jóváírás napjával számlát állít ki Megrendelő részére.
7.3. Megrendelő a termék átvételével egyidejűleg, — Vállalkozó végszámlája ellenében — köteles a 7.1. pont alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjhátralékot megfizetni.
7.4. Amennyiben Megrendelő helyszíni munkálatokat vagy kiszállítást kért Vállalkozótól, úgy legkésőbb a munkálatokat megelőző munkanapon — Vállalkozó részszámlája ellenében — köteles a 7.1. pont alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó termék díjhátralékot megfizetni. Megrendelő a szerződésben rögzített munkadíjakat köteles megfizetni — Vállalkozó végszámlája ellenében —, legkésőbb a helyszíni munkálatokat követően, a Vállalkozó munkaterületről történő levonulását megelőzően.
7.5. A termék(ek) átadására csak a vételár-, illetve a jelen ÁSZF alapján esedékessé vált fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítése után kerülhet sor.
7.6. Vállalkozó részére pénzfizetés a Vállalkozó pénztárába történő készpénzbefizetéssel, vagy bankszámlájára történő átutalással teljesíthető. Átutalással történő fizetés esetén a Vállalkozó csak akkor tekinti az összeget megfizetettnek, ha Vállalkozó számláján a teljes összeg maradéktalanul jóváírásra került. A nem szerződésszerűen átadott pénzösszeg alapján a Vállalkozó kötelezettsége nem áll be.

8.1. Vállalkozó a szerződésben rögzített nyílászárókat a MSZ EN 14351-1:2006+A1 2010 előírásainak megfelelően készíti el.
8.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt a teljesítés időpontjáról írásban értesíteni.
8.3. A termék átadásának feltétele a vállalkozói díj fennmaradó részének hiánytalan pénzügyi rendezése.
8.4. Megrendelő a 7.3. és 7.4 . pontban írt vállalkozói díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem tarthat igényt a termék átadására, és annak tulajdonjoga Vállalkozót illeti.
8.5. A teljesítés helye minden esetben Vállalkozó telephelye: 2400 Dunaújváros, Délivárosi út 3-as garázssor. Kivéve, ha Vállalkozó szerződésben vállalta a termékek helyszínre szállítását, úgy teljesítés helye a Megrendelő által megadott és szerződésben foglalt cím.
8.6. Megrendelő vagy meghatalmazottja köteles a teljesítés helyén az előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állni. (Mely munkanapokon lehetséges 7.30-15.00 óráig.) Átvételről való egyeztetés legalább 1 munkanappal előbb szükséges.
8.7. Vállalkozó a termék(ek)et kizárólag a Megrendelőnek vagy az általa írásban meghatalmazott személy(ek)nek adja át. Magánszemély megrendelő esetén a meghatalmazás érvényességének feltétele, a Vállalkozó előzetes értesítése továbbá, hogy a meghatalmazást két tanú olvasható azonosítási adatokkal aláírja.
8.8. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, Vállalkozó telephelyén vagy helyszínre szállítás esetén a szerződésben foglalt címen, mennyiségi és teljességi (üvegkár, festés-sérülés stb. felmérése) vizsgálatot tart, és a hiányosságokat vagy sérüléseket együtt aláírt jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a termék átvételét követően mennyiségi kifogást nem fogad el. Az átvételt követően a Vállalkozó akkor felel a látható minőségi hibákért, ha a Megrendelő igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzően keletkeztek.
8.9. Vállalkozó a megrendelt termék(ek)et Teljesítmény nyilatkozattal és beépítés karbantartási útmutatóval adja át.
8.10. Megrendelő saját költségén köteles gondoskodni a 8.2. pontban írt értesítést követő 10 naptári napon belül a termék átvételéről és szakszerű — erre alkalmas állványon, függőleges helyzetben, megfelelően rögzítve — elszállításáról. Ez alatt az idő alatt a Vállalkozó a terméket felelős őrzésben tartja.
8.11. Amennyiben Megrendelő a 8.10. pontban írt határidőn belül a késztermék elszállításáról nem gondoskodik, a Vállalkozó csak erre külön, határozott időre szóló tárolási díj megfizetésével egyidejűleg megkötött szerződés alapján tárolja és felelős őrzésben tartja a terméket. A tárolási díj napi mértéke a vállalkozói szerződésben írt nettó vállalkozói díj 0,4 %-a.
8.12. Amennyiben a teljes szerződéses összeg kifizetésre került és a Megrendelő szerződést a tárolásra nem köt, vagy a készterméket 180 naptári napon belül sem szállítja el, Vállalkozó jogosult azt a Megrendelő költségére a szerződésben megjelölt címére, előzetes értesítés mellett leszállítani, és azt akkor is otthagyni, ha a Megrendelő nem gondoskodik a termék átvételéről.
8.13. Megrendelő a termék átvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni a termék minőségi vizsgálatáról, esetleges minőségi kifogásait írásban köteles bejelenteni.
8.14. Vállalkozó a Megrendelői minőségi kifogásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a kifogás kivizsgálására szakembert küld Megrendelő telephelyére. Felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi hiányokért, felületi sérülésekért Vállalkozó csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha azok az Átadási jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.
8.15. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása megalapozott, Vállalkozó legfeljebb 30 napon belül, Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a hiba kijavításáról. Ha a hiba önállóan beszerzendő termék beszállítását igényli, a teljesítési időt meghosszabbíthatja a beszállítás időtartamával.
8.16. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbér megfizetésére tarthat igényt, melyet írásban 2 munkanapon belül kell igényelnie. Vállalkozó által megfizetendő kötbér mértéke, naponta a nem teljesített termék(ek) nettó összegének 0,5%-a. A Vállalkozó felelőssége a nem teljesített termék(ek) nettó összértékének 20%-áig terjedhet.
8.17. Amennyiben üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok piaci hiánya, közlekedési akadály, szállítmányozási problémák vagy egyéb elháríthatatlan ok következik be, Vállalkozó jogosult a szerződésben rögzített határidőt maximum 30 munkanappal meghosszabbítani. Erről Vállalkozónak írásban kell értesítenie Megrendelőt. Ebben az esetben a kötbér szabályai Vállalkozóval szemben nem alkalmazhatóak.
8.18. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, Megrendelő köteles Vállalkozó azon költségeit megtéríteni, melyek a minőségi kifogás kivizsgálásával kapcsolatban felmerültek.

9.1. Helyszíni felmérés esetén a Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a felmérés feltételeit biztosítani, amelyek a következők:

 • MÉTERVONAL (a végleges padlószinttől mért 100 cm) egyértelmű megadása vakolt vagy vakolatlan felületen.
 • A felméréshez alkalmas falnyílások megléte (parapet, áthidalók stb).
 • Megközelíthető és hozzáférhető, szabad nyílások.
 • Megrendelő vagy képviselőjének jelenléte.
 • Felmérési és beépítési tájékoztatóban megadott feltételek.

9.2. Helyszíni beépítés esetén, a Megrendelő kötelezettsége, a helyszínen a beépítés feltételeit biztosítani, amelyek a következők:

 • MÉTERVONAL (a végleges padlószinttől mért 100 cm) egyértelmű megadása, vakolt vagy vakolatlan felületen, amely nem térhet el a felmérésnél megadott szinttől.
 • A beépítéshez alkalmas falnyílások megléte (parapet, áthidalók, RAL beépítésnél simított falkáva stb).
 • Megközelíthető és hozzáférhető, szabad nyílások.
 • Elektromos áram vételi lehetőség.
 • Elektromosan működtetett szerkezetek esetén (motoros árnyékolók, távnyitók stb.) végleges áramvételi lehetőség és villanyszerelő szakember biztosítása.
 • Megrendelő vagy képviselőjének jelenléte.

9.3. Sötét színű műanyag termékek felületi hőmérséklete folyamatos erős napsugárzás hatására olyan mértékben megnövekedhet, hogy az a termék deformációját okozhatja, ezért kerülni kell az ilyen termékek ilyen helyre való betervezését, vagy csökkenteni kell a napsugárzás hatását (előtető, árnyékolás stb.).
9.4. ALU küszöbös erkély illetve bejárati ajtók esetén a megfelelő vízzárás biztosításának feltétele az előtető, vagy falfülke alkalmazása.

10.1. Vállalkozó a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározottak szerint érvényes vállalkozási szerződés alapján legyártott termékekre a Ptk. XXV. fejezete szerinti 1 év jótállást és 5 év szavatosságot vállal.
10.2. A jótállás/garancia és szavatossági idő kezdete a szerződésben foglaltak teljesítési igazolással történő átadás és átvételének napja. A teljesítési igazolást Megrendelő, vagy annak képviselője és Vállalkozó képviselője írja alá.
10.3. Vállalkozó mentesül a jótállási és szavatossági felelősség alól, ha:

 • Megrendelő a terméket szakszerűtlenül szállítja.
 • A karbantartást nem az átadott „Karbantartási útmutató” alapján vagy hiányosan végzi el.
 • A hiba a nem szakszerű beépítésből adódik, amelyet nem Vállalkozó végzett.
 • A beépített termék környezete fokozott terhelést ró a termékre (erős páraterhelés (pl.:festés). utólagos vakolás okozta mész- és cementlerakódás, erős porterhelés, stb.)
 • A Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett.
 • Nem rendeltetésszerűen használja és emiatt a termék meghibásodik.
 • Fizikai behatásokból (betörés, időjárás okozta sérülés, nyílászárókra tárgyak felfüggesztése, stb.) ered a kár.
 • Átadás után történő üvegtörés, repedés esetén.

10.4. Vállalkozó mentesül a jótállási felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelő hibájából keletkezett.
10.5. Az üvegek minőségének vizuális megítélésére vonatkozóan a Magyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ), Magyar Ajtó Ablak Egyesület (MATA), Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) valamint az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI) által kidolgozott és kiadott irányelvek a mérvadók és betartandók.
Ezen dokumentum letölthető honlapunkról az alábbi linken: Iranyelv_epitoipari_uvegtermekek_vizualis_minosegenek_megitelesehez.pdf

11.1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésükkel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani.
11.2. Szerződő felek az egymás közötti jogviták eldöntésére a Dunaújvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jelen ÁSZF 4. pontjában írt vállalkozói szerződés szabályai, illetőleg a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Dunaújváros, 2017. április 03.